STATUTY

Statut

Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie

Statut

Technikum Mechaniczno - Elektrycznego nr 3

Statut

Statut Szkoły Branżowej I Stopnia nr 2 w Cieszynie

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA SPRAWOWANIA FUNKCJI WYCHOWAWCY

Załącznik nr 2

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA

Załącznik nr 3

PROCEDURY SKREŚLENIA UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW

Załącznik nr 4

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 1/FS/2021

z dnia  26 lutego 2021 w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie’’.

Zarządzenie nr 1/FS/2020

z dnia  26 lutego 2020 w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie’’.

Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9

Zarządzenie nr 1/FS/2019

z dnia  29 marca 2019 w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Technicznych  w Cieszynie im. płk Gwidona Langera w Cieszynie’’.

Regulamin Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9

Zarządzenie nr 12/2018/2019

z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Procedur bezpieczeństwa” w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie im. płk Gwidona Langera w Cieszynie

Zarządzenie nr 2/FS/2019

z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie

Załącznik 1

REGULAMINY

Regulamin biblioteki podręczników szkolnych

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W ZST W CIESZYNIE

PROCEDURY

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. PŁK.GWIDONA LANGERA W CIESZYNIE

Procedura Dopuszczania Programów Nauczania w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie

Procedura oceny pracy nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie