Pracownia Poszanowania Energii jest wykorzystywana obecnie przede wszystkim do nauczania w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
W 2001 roku nasza szkoła, jako jedyna w Polsce, zaczęła kształcić uczniów w zawodzie technik ogrzewnictwa i klimatyzacji, wprowadzając do programu nauczania przedmiot o nazwie: „Zrównoważony Rozwój Energetyczny”, co zaowocowało powstaniem Pracowni Poszanowania Energii.
Inicjatorką tego przedsięwzięcia i opiekunem pracowni była wówczas pani mgr inż. Anna Hernik.
Początkowo Pracownia Poszanowania Energii była wyposażona w kolektor słoneczny zamontowany na ścianie budynku szkoły wraz z węzłem ciepłowniczym oraz różnego rodzaju modele:

 • elektrowni geotermalnej,
 • wodnej
 • domów ogrzewanych pompą ciepła i kolektorami słonecznymi.

Już rok później dla technika elektryka i elektronika została zgłoszona jako innowacja nowa specjalizacja: „Energia odnawialna z wyróżnieniem systemów fotowoltaicznych”.
Prowadzenie tej specjalizacji i opiekę nad pracownią powierzono również panu Zdzisławowi Matrasowi. Od tego czasu pracownia rozwijała się w kierunku badań i wykorzystania energii odnawialnej, a w szczególności kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.
Realizując kolejne etapy projektu „Podniesienie świadomości ekologicznej” – finansowanego z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Cieszynie, a także dzięki licznym sponsorom, takim jak: Energetyka Cieszyńska, Uniterm, Hewalex, Ekologia Polska, Rada Rodziców TME i ZST pracownia wzbogaciła się o urządzenia, służące do aktywnego wykorzystania energii promieniowania słonecznego.
W pracowni można zapoznać się z:

 • rodzajami i budową kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych (PV),
 • pracą instalacji z kolektorami słonecznymi,
 • pracą instalacji z ogniwami PV,

oraz badać:

 • kolektory słoneczne,
 • ogniwa PV,
 • instalacje wiatrowe,
 • ogniwa wodorowe.

Dzisiaj pracownia posiada dość bogatą bazą dydaktyczną, a mianowicie:

 • instalację solarną z węzłem ciepłowniczym,
 • instalację solarną do podgrzewania c.w.u w sali gimnastycznej z pełną wizualizacją i archiwizacją danych,
 • instalację PV produkującą energię elektryczną w systemie autonomicznym z akumulatorem, z pełną wizualizacją i archiwizacją danych,
 • instalację wiatrową,
 • wodorowe ogniwo paliwowe.

Pracownia wyposażona jest też w stanowiska badawcze ogniw PV, kolektorów słonecznych i elektrowni wiatrowych.
Obecnie opiekunem pracowni jest mgr inż. Zdzisław Matras.